قرمز سبز آبي خاکستري
[ و جابر پسر عبد اللّه انصارى را فرمود : ] جابر دنيا به چهار چيز برپاست : دانايى كه دانش خود را به كار برد ، و نادانى كه از آموختن سرباز نزند و بخشنده‏اى كه در بخشش خود بخل نكند ، و درويشى كه آخرت خويش را به دنياى خود نفروشد . پس اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد نادان به آموختن نپردازد ، و اگر توانگر در بخشش خويش بخل ورزد درويش آخرتش را به دنيا در بازد . جابر آن كه نعمت خدا بر او بسيار بود نياز مردمان بدو بسيار بود . پس هر كه در آن نعمتها براى خدا كار كند خدا نعمتها را براى وى پايدار كند . و آن كه آن را چنانكه واجب است به مصرف نرساند ، نعمت او را ببرد و نيست گرداند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت